02:21 PM 06/06/2017  Lượt xem: 19271
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS", Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Dự thảo, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

 09:12 AM 17/05/2017  Lượt xem: 4941
Từ ngày 13/5/2017 , tin tặc đã sử dụng mã độc Ransomware WannaCry để tấn công toàn bộ hệ thống máy chủ, mạng… trên toàn thế giới. Đây là mã độc hại rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ máy chủ hệ thống đồng thời với các lỗ hổng đã công bố, tin tặc khai thác và tấn công sẽ gây lên nhiều hậu quả như gây thất thoát dữ liệu quan trọng, mã hóa các dữ liệu và đòi tiền chuộc.