09:16 AM 10/11/2016  Lượt xem: 28274
Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg  ngày 03/11/2016 về ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 8866/VPCP-KGVX ngày 18/10/2016 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trước ngày 15/12/2016 ;