08:27 AM 20/06/2016  Lượt xem: 223001
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS”, UBDT triển khai nhiệm vụ thu thập thông tin có sẵn từ các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

 11:51 AM 06/05/2016  Lượt xem: 11401
Trường Cán bộ dân tộc thông báo mở Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2016.