03:54 PM 03/08/2017  Lượt xem: 7304
Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBDT ngày 30/6/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2018.

 03:45 PM 28/07/2017  Lượt xem: 7942
Thực hiện Quyết định 429/QĐ-UBDT ngày 18/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt 4 (lần 2) của Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 06 nhiệm vụ đợt 4 (lần 2).

 09:55 AM 14/07/2017  Lượt xem: 12658
Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-UBDT, ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt I (lần 2) năm 2017 của Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến 2030" đặt hàng để đưa ra tuyển chọn. Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 12 nhiệm vụ đợt 4 (lần 1) năm 2017.

 11:12 AM 22/06/2017  Lượt xem: 149458
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ.