01:13 PM 14/12/2017  Lượt xem: 8035
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Hội đồng Khoa học của UBDT tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phương pháp luận nghiên cứu xã hội và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Bích San trình bầy.

 01:02 PM 14/12/2017  Lượt xem: 10870
Họp báo về "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017"

 02:41 PM 16/11/2017  Lượt xem: 80906
Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-UBDT ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Học viện Dân tộc đã hoàn thành dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo tiến độ triển khai và các nội dung của Đề án phù hợp với tình hình thực tế, Học viện Dân tộc xin ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị.

 06:24 PM 24/10/2017  Lượt xem: 93561
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ việc phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017, Trung tâm Thông tin đã xây dựng Đề án và tổ chức 03 hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Trung tâm đã tiếp thu chỉnh sửa Đề án.

 03:44 PM 05/09/2017  Lượt xem: 21025
Thực hiện quyết định số 377/QĐ-UBDT, ngày 30/06/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt I (lần 2) năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ đợt 4 (lần 1) năm 2017.