08:29 AM 10/09/2018  Lượt xem: 2962
Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH và CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

 10:02 AM 17/08/2018  Lượt xem: 3222
Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT, ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Dân tộc đăng tải Dự thảo lần 2 Thông tư thay thế Thông tư số 03/2015/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 01:57 PM 06/07/2018  Lượt xem: 121359
Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT, ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Dân tộc đăng tải Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDTngày 01/12/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 07:04 AM 07/06/2018  Lượt xem: 4886
Thực hiện công văn 210/CV-TCCB ngày 6/6/2018 về việc kê khai lý lịch điện tử công chức, viên chức của UBDT, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các vụ, đơn vị thông báo đến công chức, viên chức, hợp đồng lao động kê khai đầy đủ, chính xác hồ sơ, lý lịch điện tử theo mẫu.

 10:58 AM 25/05/2018  Lượt xem: 2884

 03:04 PM 15/05/2018  Lượt xem: 5712
Theo cam kết với Nhà tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các đơn vị có liên quan đã xây dựng dự thảo Sổ tay hướng thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” vay vốn WB.

 09:24 PM 16/04/2018  Lượt xem: 160746
Thực hiện Kế hoạch công tác, Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư về công tác pháp chế, bao gồm: