01:43 PM 21/02/2019  Lượt xem: 2645
Theo thông tin từ Bkav, đang có một chiến dịch tấn công nhằm vào các máy chủ tại Việt Nam. Tất cả các máy chủ tại Việt Nam đang mở cổng Remote Desktop đều là mục tiêu tấn công của hacker. Hình thức tấn công là dò mật khẩu quản trị trên các máy chủ.

 04:30 PM 30/10/2018  Lượt xem: 3009
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định chính sách dân tộc.

 08:29 AM 10/09/2018  Lượt xem: 2962
Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH và CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

 10:02 AM 17/08/2018  Lượt xem: 3220
Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT, ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Dân tộc đăng tải Dự thảo lần 2 Thông tư thay thế Thông tư số 03/2015/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 01:57 PM 06/07/2018  Lượt xem: 121355
Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT, ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Dân tộc đăng tải Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDTngày 01/12/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 07:04 AM 07/06/2018  Lượt xem: 4882
Thực hiện công văn 210/CV-TCCB ngày 6/6/2018 về việc kê khai lý lịch điện tử công chức, viên chức của UBDT, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các vụ, đơn vị thông báo đến công chức, viên chức, hợp đồng lao động kê khai đầy đủ, chính xác hồ sơ, lý lịch điện tử theo mẫu.