Vụ Tổng hợp

10:02 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 6467 |   In bài viết | 

VỤ TỔNG HỢP

Nguyễn Sỹ Tá
Vụ trưởng
 

 

Nguyễn Cao Thịnh
Phó Vụ trưởng
  Trần Văn Đoài
 Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 250/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổng hợp

(Thông tin được cập nhật đến ngày 28/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)