Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải

12:00 AM 08/01/2021 |   Lượt xem: 10458 |   In bài viết | 
 
ÔNG LÊ SƠN HẢI
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 

Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải:

a) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ sau:

- Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm đôn đốc về mặt quy trình, trình tự thủ tục, hồ sơ liên quan đến kế hoạch, tài chính, ngân sách hàng năm của Ủy ban trước khi báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và tập thể Lãnh đạo Ủy ban để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm về trình tự, thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng;

- Công tác tổng hợp.

- Công tác pháp chế.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Khoa học, công nghệ và môi trường.

- Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học, sau đại học;

- Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ủy ban Dân tộc.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp, Học viện Dân tộc, Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Nhà khách Dân tộc.

c) Chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Thuận, Bình Thuận.

d) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo Quyết định số 903/QĐ-UBDT ngày 01/12/2022 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm