Văn phòng điều phối Chương trình 135

03:29 PM 14/04/2016 |   Lượt xem: 6988 |   In bài viết | 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135

Võ Văn Bảy
Vụ trưởng, Chánh Văn phòng

 

Đặng Tiến Hùng
Phó Vụ trưởng, Phó chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Nga
Phó Vụ trưởng, Phó chánh Văn phòng

Phạm Chí Trung
Phó Vụ trưởng, Phó chánh Văn phòng

Quyết định số 229/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối Chương trình 135